http://www.visitsurin.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
Home News World Newspaper Visit Surin Article Eastern PhilosopHy Conspiracy 100ปีวิถีชีวิตชาวจีนเมืองซู้ลิ้ง History Webboard
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
 

ช่องแคบมะละกา

ช่องแคบมะละกา
 
Visit Surin
Elephant
Sanctuary
Silk
Rice 
Videos 
 
 
    
 
  มี แต่ ไม่เอา  
ปี๒๕๒๒ หลวงปู่ไปพักผ่อน และเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรี ขณะเดียวกันก็มีพระเถระอาวุโสท่านหนึ่งจาก กรุงเทพฯ คือ พระธรรมวราลังการ วัดบุปผารามเจ้าคณะทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกัมมัฏฐานเมื่อวัยชราแล้วได้มีการสนทนาธรรม และข้อกัมมัฏฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานาน ลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีโกรธอยู่ไหม?หลวงปู่ตอบพระธรรมวราลังการ ว่า
มี แต่ ไม่เอา
ไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล ก่อนไปทำงานทุกวัน คำสอนของหลวงปู่ล้วนเป็นปริศนาธรรมท่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านได้ด้วย..ปัญญา 
ช่องแคบมะละกา
จุดยุทธศาสตร์โลก
ทางพานิชนาวีและยุทธนาวี
กระแสโลกได้ขับเคลื่อนมาสู่..รอบพันปีที่สาม ความสลับซับซ้อนของพลังขับเคลื่อนโลกในยุคของการสื่อสารข้อมูลจึงยากยิ่งที่จะแยกแยะ อะไรจริง สิ่งไหนเท็จ ในปรากฎการณ์ หลักการ “ตรรกะศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือแม้กระทั่งวิทยาศาสตร์ อาจไม่เพียงพออีกต่อไปในการอธิบายปรากฎการณ์” www.visittsurin.com ไม่กล้าที่จะชี้แนะ หากแต่ฝากไว้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนทรรศน์ สำหรับผู้แวะเวียนมาเยี่ยมบ้านของเรา “อย่าได้ปล่อยให้อารมณ์ของท่านเตลิดไปกับข้อมูลข่าวสารที่ผ่านตา...”แม้กระทั่งที่นี่ www.visittsurin.com
ขอขอบคุณ
 
ท่านใช้งาน แปลทั้งบทความ แปลได้มากกว่า 40ภาษา..
คลิกเพิ่อใช้งาน
 
 
บทนำ
 
ฐมกาลแห่งสหัสวรรษใหม่ สังคมโลกกำลังก้าวย่างข้ามผ่านจากรอบพันปีที่๒ สู่รอบพันปีที่๓ วิวัฒนาการสังคมจากโลกยุคอุตสาหกรรม สู่โลกยุคแห่งข่าวสารข้อมูล IT (Information Technology) “ไมโคร เทคโนโลยี” กำลังจะเป็นสิ่งที่ล้าหลัง การวิจัยพัฒนา “นาโนเทคโนโลยี” กำลังประสบกับความก้าวหน้าทันสมัย 
 
จากวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าดังกล่าว สังคมโลกถูกกำหนดให้แคบลง สลับซับซ้อนมากขึ้น ประชากรโลกเพิ่มจำนวนทวีคูณกว่า ๖,๐๐๐ ล้านคน ขณะที่วิวัฒนาการกำลังก้าวหน้าไปอย่างปฎิวัติ แต่เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์ยังมิได้วิวัฒนาการตามไปด้วย   ปัญหาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จะถูกนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์หรือทำลาย ต่อมวลมนุษยชาติ คงต้องอาศัยระยะเวลาอีกยาวนานที่จะขัดเกลา พฤติกรรมมนุษย์จำนวนน้อยนิดที่ยังคงหลงใหลในละโมบสติ 
 
การเอารัดเอาเปรียบกันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ นอกจากยังคงดำรงอยู่แล้ว ยังกลับพัฒนาตัวตนของมันไปอย่างยากแก่การเข้าใจ รูปแบการหลอกลวงที่สลับซับซ้อนมากขึ้น กว่ายุคใดๆที่ผ่านมาในสังคมโลก สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแห่งการสื่อสาร จนยากแก่การแยกแยะสิ่งไหนใช่ สิ่งไหนไม่ใช่ สิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด 
 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การสร้างดุลอำนาจต่างๆเพื่อเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ จากสังคมมนุษย์นับวันก็จะดุเดือดแหลมคมยิ่งๆขึ้น ปัจจุบันอำนาจของ “ตลาดเงินตลาดทุน กำลังแสดงบทบาทเหนืออำนาจทางการผลิต” ปรากฏการของสถนการณ์หนึ่งๆ อาจไม่สามารถนำบทบาทของมันมาวิเคราะห์ได้ เช่น ซัสดัม ฮุสเซน ศัตรูหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา อาจเป็นพันธมิตรที่ถาวรของสหรัฐก็เป็นได้   บินลาดิน อาจเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ระดับล่างที่ไร้คุณค่าใดๆก็อาจใช่ กรณีไฟใต้ กลุ่มขบวนการแบ่งแยกดินแดน อาจไม่ทราบว่าการเคลื่อนไหวของตนไม่เป็นประโยชน์ใดๆต่อองค์ แต่กลับไปสร้างประโยชน์อย่างลึกลับแก่องค์กรหนึ่งที่เป็นศัตรู ก็ใช่จะเป็นไปไม่ได้ ฯลฯ
 
บทความ “ความขัดแย้งระหว่างประเทศในช่องแคบมะละกา” ผู้เขียนขอนำเสนอเพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงยุคแห่งข่าวสารข้อมูล บทวิเคราะห์ดังกล่าวผู้เขียนได้พยามยืนอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ตัดตอนทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลในปัจจุบัน เพื่อการทำนายอนาคตอย่างสร้างสรรค์ และยินดีต่อข้อคิดเห็น คำวิพากษ์วิจารณ์ที่แตกต่าง
ด้วยจิตคารวะ
ปรีชา วรเศรษฐสิน
 
 
สารบัญ
บทที่๑ ประวัติศาสตร์ลักษณะทางภูมิศาสตร์และประชาชาติ
-          สภาพทางภูมิศาสตร์
-          สภาพแวดล้อมทางสังคม
-          อาณาจักรศรีวิชัย
-          สภาพทางถูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
บทที่ ๒ ยุคล่าอาณานิคม
-          รัฐอิสลาม
-          การค้นพบทางภูมิศาสตร์ครั้งมโหฬาร
-          ปอร์ตุเกส
-          สเปน
-          ฮอนลันดา
-          อังกฤษ
บทที่๓ ช่องแคบมะละกาในสถานการณ์โลกาภิวัตน์
-          หลังสงครามโลกครั้งที่๒
-          ช่องแคบมะละกา จุดยุทธศาสตร์โลกทางทะเล
-          สหรัฐอเมริกากับช่องแคบมะละกา
-          หมู่เกาะสเปรตลีย์
 
บทสรุป
 
 
บทที่ ๑
ประวัติศาสตร์
 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และประชาชาติ
 
สภาพทางภูมิศาสตร์ ช่องแคบมะละกา ตั้งอยู่ในบริเวณภูมิภาค ”เอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างละติจุดที่ ๑๐ ใต้ ถึงละติจูดที่ ๒๘ เหนือ และลองติจูด ที่ ๙๒ ถึง ๑๔๐ ตะวันออก ตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกกับภูมิภาคเอเชียใต้ และเป็นดินแดนแห่งมหาสมุทรใหญ่ คือ มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกมีเนื้อที่ประมาณ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ตารางไมล์ ในปัจจุบันประเทศในภูมิภาคนี้ ได้แก่ พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ และบรูไน เนื่องจากดินแดนเหล่านี้ ต้องอยู่ในระหว่างอินเดียและจีน จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ จากทั้ง 2 ประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเข้ามา ผสมผสานกับวัฒนธรรมเดิมของชาติต่างๆ ในภูมิภาคนี้
.
ลักษณะภูมิประเทศ   ผืนแผ่นดินใหญ่ของหมู่เกาะตะวันออกเฉียงใต้ ที่แบ่งเขตมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิกออกจากกัน โดยมีช่องแคบเล็กๆ ๔ แห่งเป็นทางติดต่อระหว่างมหาสมุทรทั้ง ๒ คือ ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา ช่องแคบลองบอนและช่องแคบมาคัสซาร์ ลักษณะภูมิศาสตร์ประกอบด้วยที่ราบ ภูเขา แม่น้ำ ช่องแคบ ป่าทึบ และเกาะต่างๆ มากมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ
.
๑,แผ่นดินใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ ๘๐๗,๐๐๐ ตารางไมล์ ประกอบด้วย ที่ราบลุ่มแม่น้ำซึ่งอยู่ในระหว่างเทือกเขา ที่ทอดทางแนวเหนือใต้ เทือกเขาเหล่านี้มีชื่อแตกต่างกัน คือ เทือกเขา”อะระกันโยมา” อยู่ทางตะวันตกของพม่า เทือกเขา”เปกูโยมา”เป็นเทือกเขาเล็กๆ ที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และบรูไน จะมีฝนตกตลอดทั้งปี
.
ส่วนประเทศที่อยู่ห่างไกลจากเส้นศูนย์สูตร เช่น ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และฟิลิปปินส์ จะมีฤดูฝนสลับกับฤดูแล้ง ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากอิทธิพลของ “ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้” ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ลมมรสุมจะพัดผ่านมหาสมุทรอินเดียนำฝนมาตกบนผืนแผ่นดินใหญ่ นอกจากนี้มี “ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ” อยู่ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม พัดผ่านประเทศจีนมายังภูมิภาคนี้ ทำให้มีอากาศเย็นและแห้งแล้ง ยกเว้นทางใต้ คือ บริเวณภาคใต้ของไทย คาบสมุทรมะลายู เกาะสุมาตรา บอร์เนียว ชวา และหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ซึ่งมีฝนตกชุกตลอดปี ดังนั้น ภูมิอากาศโดยทั่วไปจึงมีทั้งร้อนอบอ้าว ฝนตกชุกและชุ่มชื้น
.
นอกจากลมประจำทั้ง ๒ ฤดูแล้ว ลมอีกประเภทหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือ “ลมพายุ” ซึ่งจะเกิดขึ้นทุกปีในบริเวณน่านน้ำทางตะวันออก คือ บริเวณทะเลจีนใต้ ลมพายุที่พัดผ่านภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แบ่งออกเป็น ๓ ชนิด ตามอัตราความเร็วของลม คือ พายุดีเปรสชั่น พายุโซนร้อน และพายุไต้ฝุ่น ลมพายุเหล่านี้นอกจากจะทำให้เกิดฝนตกแล้ว ยังทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชากรที่อยู่ในบริเวณที่พายุพัดผ่านเสมอ เช่น ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ลมแรง เป็นต้น ประเทศที่ได้รับความเสียหายมากกว่าประเทศอื่น ๆ คือ เวียดนามและฟิลิปปินส์ เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้บริเวณที่เกิดของพายุ และไม่มีสิ่งที่จะช่วยป้องกันได้ทันท่วงทีเมื่อพายุมาถึง
.
๒,สภาพแวดล้อมทางสังคม  ประกอบด้วยประชาชาติหลายเผ่าชาติพันธุ์ ที่กระจายกันอยู่ทั้งบนแผ่นดินและเกาะแก่งต่างๆ ได้แก่
ออสตราลอยด์ เป็นพวกที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะ ตั้งถิ่นฐานในแหลมมลายู หมู่เกาะอินโดนีเซีย นิวกินี จนถึงทวีปออสเตรเลีย มีรูปร่างเตี้ย ผิวคล้ำ ผมหยิกจมูกใหญ่
นิโกรลอยด์ อพยพเข้ามาในขณะที่พวกออสตราลอยด์มีความเจริญในภูมิภาคนี้แล้ว พวกนี้มีลักษณะผิวดำ จมูกใหญ่ ริมฝีปากหนา ผมหยิก ในปัจจุบันยังมีอยู่ในรัฐเปรัศกลันตันของมาเลเชีย เป็นต้น
เมลานีซอยด์ สันนิษฐานว่าเป็นเผ่าผสมระหว่างนิโกรลอยด์ และออสตราลอยด์ ปัจจุบันพวกนี้ไม่มีอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่มีอยู่มากตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก หมู่เกาะนิวกินีและออสเตรเลีย
มองโกลอยด์ อพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชียเข้ามาอยู่บนผืนแผ่นดินใหญ่ ประชากรส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นพวกเชื้อสายมองโกลอยด์ เช่น มอญ เขมร ไทย ลาว เป็นต้น
.
ลักษณะทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และการอพยพของชนเผ่าต่าง ๆ ทำให้เกิดการผสมผสานของเผ่าพันธุ์ต่าง ๆ จนปัจจุบันแทบแยกไม่ออกว่า ใครมาจากเผ่าพันธุ์ใดที่แท้จริง นอกจากนี้ยังมีประชากร ที่อพยพมาจากเอเชียตะวันออก คือ จีน และจากเอเชียใต้ คือ อินเดีย เข้ามาอยู่ในภูมิภาคนี้ ส่วนมากประกอบอาชีพค้าขาย คนเหล่านี้ได้นำขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเข้ามาเผยแผ่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากร จะอยู่กันอย่างหนาแน่นในเมืองใหญ่ ในที่ราบลุ่มแม่น้ำอันอุดมสมบูรณ์และเขตภูเขาไฟ
.
ทางด้านการปกครอง มีการปกครองแบบเทวราชาตามคัมภีร์ ของศาสนาพราหมณ์ ทำให้กษัตริย์มีอำนาจมาก การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของกษัตริย์เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังใช้หลักคัมภีร์ ของพระมนูธรรมศาสตร์ เป็นหลักในการปกครองของภูมิภาคนี้
.
ทางด้านอักษรศาสตร์ ได้แก่ วรรณคดี ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลี เป็นต้น ภาษาสันสกฤต ได้เข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณ จนกลายเป็นภาษาราชการไปในอาณาจักรต่าง ๆ ปัจจุบันนี้รากศัพท์ภาษาต่าง ๆ ยังมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต วรรณกรรมอินเดีย ที่มีอิทธิพลต่อภูมิภาคนี้ ได้แก่ มหากาพย์รามายณะ มหากาพย์มหาภารตะ และชาดก เป็นต้น
.
อาณาจักรศรีวิชัย(พุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๘) ศรีวิชัย แปลว่า มั่งคั่งและชัยชนะ  หลังการล่มสลายของ “อาณาจักรฟูนัน”ในพุทธศตวรรษที่ ๑๑ อาณาจักรศรีวิชัย เรืองอำนาจแผ่อิทธิพลครอบคลุมอาณาเขต แหลมมลายูไว้ได้ทั้งหมดได้แก่ เกาะชวา เกาะสุมาตรา ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
.
ทำให้อาณาศรีวิชัยสามารถควบคุมเส้นทางค้าขาย ระหว่างจีนกับอินเดียรวมทั้งอาหรับ เปอร์เชีย และยุโรปได้ อาณาจักรศรีวิชัยมีอาณาเขตตั้งแต่เมืองปาเล็มบังในเกาะ สุมาตราของ อินโดนีเซียขึ้นมาถึงบริเวณแหลมโพธิ์ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และเมืองท่าตะมะลิที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการพบศิลาจารึกภาษามลายูโบราณเกี่ยวกับอาณาจักรศรีวิชัยนี้ ที่สุมาตราและที่วัดเสมาเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราชพบจารึกศิลาภาษาสันสกฤต เมืองไชยาสมัยศรีวิชัยนั้นเป็นเมืองท่าค้าพริก ดีปลี พริกไทย,เม็ดหมากและมะพร้าวฯลฯ
 
พุทธศาสนา แบบมหายานเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรศรีวิชัย หลวงจีนอี้จิ้ง เคยเดินทางจากเมืองกวางตุ้ง ประเทศจีนทางเรือของอาหรับผ่านฟูนันมาพักที่ อาณาจักรศรีวิชัยนี้ ในเดือน ๑๑ พ.ศ. ๑๒๑๔ เป็นเวลาสองเดือน ก่อนที่จะเดินทางต่อผ่านเมืองไทรบุรี ผ่านหมู่เกาะคนเปลือยนิโคบาร์ ถึงเมืองท่าตา มรลิปติที่อินเดีย เพื่อสืบพระพุทธศาสนา หลวงจีนอี้จิ้งบันทึกไว้ว่าประชาชนทางใต้ ของแหลมมลายูส่วนใหญ่นับถือพุทธศาสนา

ระหว่างปีพ.ศ.๑๕๖๘ อาณาจักรศรีวิชัยถูกอาณาจักรโจฬะ จากอินเดียตะวันออกเฉียงใต้ ยกทัพเรือเข้าโจมตีทำให้อ่อนกำลังลง หลังจากนั้นศรีวิชัยได้ตกอยู่ใต้อำนาจและกลายเป็นส่วนหนึ่ง ของอาณาจักรมัชปาหิตของชวา ช่วงเวลานั้นอารยธรรมอาหรับ ศาสนาจากตะวันออกกลางได้แพร่เข้ามาในอินเดีย ทำให้ชาวอินเดียส่วนหนึ่ง หันมานับถือศาสนาอิสลาม โดยเฉพาะพ่อค้าจากอินเดียตอนใต้ ซึ่งติดต่อค้าขายในบริเวณหมู่เกาะของแหลมมลายูอยู่เป็นประจำ ได้นำศาสนาอิสลามเข้ามาเผยแผ่ในภูมิภาคนี้ ต่อมา ศาสนาอิสลามจึงได้เผยแผ่ไปยัง มะละกา กะลันตัน ตรังกานู ปาหัง และปัตตานีจนกลายเป็นรัฐ อิสลามไป ในปี พ.ศ.๑๙๔๐
.
ทั้งนี้ผู้นำทางการเมืองของรัฐในหมู่เกาะต่าง ๆ ของแหลมมลายูเวลานั้น ต้องการต่อต้าน อำนาจทางการเมืองของอาณาจักรมัชปาหิต ซึ่งกำลังแผ่อำนาจอยู่จึงหันมานับถือศาสนาอิสลาม เพราะให้ประโยชน์ในการสร้างอำนาจทางการเมือง กล่าวคือ ผู้นำรัฐนอกจากจะเป็นประมุขทางการเมืองแล้วยังดำรงสถานะผู้นำจิตวิญญาณทางศาสนาอีกด้วย นับแต่นั้นมารัฐอิสลามจึงมีอำนาจครอบคุมบริเวณแหลมมะลายูไว้ได้ทั้งหมด รวมทั้งการมีอำนาจควบคุมเส้นทางเดินเรือเหนือช่องแคบมะละกา
.
สภาพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ช่องแคบมะละกา จากสภาพทางภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ ความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรมนุษย์ และมีบทบาทสำคัญทางด้านการค้า เป็นศูนย์กลางเส้นทางการเดินเรือ ของการค้าวานิชระหว่าง จีน-อินเดีย-ตะวันออกกลางมาตั้งแต่ ยุคต่างๆในประวัติศาสตร์ สินค้าที่สำคัญได้แก่ พริก ดีปลีและพริกไทยเม็ด  หมาก มะพร้าว ป่าไม้ ผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น การค้าของจีนทำให้อาณาจักร ที่เป็นเส้นทางผ่านมีความเจริญมั่นคง ทางด้านวัฒนธรรม อารยธรรมทั้งจากตะวันออกกลาง อินเดีย และจีนฯลฯ
จะเห็นได้ว่า จากสภาพทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางด้านการคมนาคมทางทะเล ที่เชื่อมต่อระหว่างเอเชียตะวันออก เอเชียใต้ ตะวันออกลาง ฯลฯ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย ทำให้บทบาทของช่องแคบมะละกา กลายเป็นแหล่งที่มาของผลประโยชน์อันมหาศาล ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม มาตั้งแต่เมื่อครั้งประวัติศาสตร์ และเป็นดินแดนอันหอมหวนที่ดึงดูดความละโมบ จากทั่วทุกมุมโลก ให้เดินทางมาแสวงหาผลประโยชน์ด้วยวิธีการต่างๆนานา ในเวลาต่อมา
 
 
 
บทที่ ๒
ยุคล่าอาณานิคม
 
สงครามครูเสด (พ.ศ.๑๖๐๔-๑๘๓๔) ได้ทำให้พวกนักรบครูเสด และนักจาริกแสวงบุญเป็นจำนวนมาก ได้สัมผัสกับตะวันออก ได้ลิ้มรสอาหารใหม่ๆทำให้ชาวยุโรปรู้จักเครื่องเทศ เครื่องหอม ผ้าไหม พรม เครื่องเพชร สีย้อมผ้า เครื่องแก้ว เครื่องปั้นดินเผา ยารักษาโรค และมาร์โค โปโล ชาวเวนิช หลังจากรับใช้จักรพรรดิกุบไลข่านนาน ๒๓ ปี เมื่อกลับเมืองเวนิช ได้เขียนตำนานเกี่ยวกับอารยธรรมตะวันออก ทำให้ชาวยุโรปได้รู้จัก”หมู่เกาะเครื่องเทศ” (ประเทศอินโดนีเชีย) อย่างไรก็ตามตำนานเรื่องราวของมาร์โค โปโล กลับถูกประณามว่า ”เป็นยอดนักโกหก” แห่งเมืองเวนิช
.
รัฐอิสลาม   พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในขณะที่รัฐอิสลามก่อตัวขึ้นบนแหลมมลายู และสามารถควบคุมช่องแคบมะละกา ระหว่าง ปีพ.ศ.๑๙๔๐ ทางทวีปยุโรปได้มีการพัฒนาทางด้านเทคนิคการผลิต ปัจจัยการผลิตได้ถูกพัฒนาขึ้นในรูปของเครื่องจักรไอน้ำ ทำให้สามารถทำการผลิตได้อย่างก้าวหน้า การผลิตสินค้าได้ก่อตัวในรูป ของตลาดการค้าทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ของประเทศแถบฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน   ขณะที่การขยายตัวทางด้านพลังการผลิตของยุโรป พัฒนาไปอย่างก้าวหน้า 
.
ความเข้มแข็งของชนชั้นปกครองในตุรกี (จักรวรรดิออตโตแมนพ.ศ.๑๘๔๓-๒๑๑๔) กลับขยายอิทธิพลของตน อย่างกว้างขวางครอบคลุมแถบ เอเชียตะวันตกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ควบคุมด่านการค้ากับตะวันออกปิดกั้นเส้นทางการค้าดั้งเดิม (เส้นทางสายไหม) ของประเทศต่างๆในยุโรป ที่ทะลุสู่โลกตะวันออก ทำให้มีการตื่นตัวแสวงหาเส้นทางเดินเรือใหม่ๆ ภายใต้ “ทฤษฎีใหม่ที่เชื่อว่าโลกกลม”
.
ในขณะนั้น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ อิตาลี และตุรกี ทำให้โปรตุเกส และ สเปน ต้องแสวงหาเส้นทางเดินเรือการค้าใหม่ ตำนานเรื่อง “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ของมาร์โค โปโล จึงถูกหยิบขึ้นมาอยู่ในจิตนาการของ นักผจญภัยชาวปอร์ตุเกส และ สเปน
.
การค้นพบ ทางภูมิศาสตร์ครั้งมโหฬาร” การแสวงหาเส้นทางเดินเรือใหม่ด้วยการแล่นเรือไปในทะเลระยะไกลแบบผจญภัยอย่างน้อย ๓ ครั้ง ของนักผจญภัยแห่ง ปอร์ตุเกส และ สเปน โดยเริ่มตั้งแต่ต้น
.
พุทธศตวรรษที่ ๒๐ วาสโก ดา กามา (Gama Vasco Da ) ชาวปอร์ตุเกส ได้ค้นพบเส้นทางเดินเรือสู่อินเดียใหม่ โดยมุ่งเรือลงทางใต้ เรียบฝั่งทะเลตะวันตกของทวีปแอฟริกาอ้อมแหลม กูดโฮป ที่อยู่ตอนใต้สุดของทวีปแอฟริกาไปถึงตะวันตกเฉียงใต้ ของอินดียในปีถัดมา ปีพ.ศ. ๒๐๓๕ คริสโตเฟอร์โคลัมบัส (Columbus Christopher) ชาวสเปน ก็ค้นพบ ทวีปอเมริกา และเฟอร์นันโด แมคแจลลัน (Magellan Fernando) ชาวสเปน ค้นพบหมู่เกาะฟิลิปปินส์ ในปีเดียวกัน
.
จากการค้นพบดังกล่าว ขณะที่การพัฒนาเทคนิคการผลิต การค้า ตลาด กำไร และการสะสมความมั่งคั่ง ทำให้ชาวยุโรปขณะนั้นเป็นยุคของลัทธิบูชาทองคำ และความละโมบกระหายหิว จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความโหดเหี้ยม ป่าเถื่อนของชาวยุโรปที่กระทำต่อชนพื้นเมือง ในแผ่นดินที่ค้นพบใหม่ๆ และการกำเนิดขึ้นของลัทธิ “ล่าอาณานิคม” (ยุคปัจจุบันเรียกว่าการจัดระเบียบโลก) 
.
การตื่นตัวของชาวยุโรปเกี่ยวกับทรัพยากรมหาศาลของ “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ได้ทำให้ “ช่องแคบมะละกา” กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์โลกทางทะเล ที่สำคัญ ประเทศใดควบคุม ช่องแคบมะละกา ได้ก็จะสามารถควบคุมผลประโยชน์มหาศาลใน “โลกตะวันออก” ทั้งหมด ดังนั้นความขัดแย้ง และการแย่งชิงผลประโยชน์ การค้าในตะวันออก จึงดำเนินการต่อเนื่องตลอดมา ถึงยุคปัจจุบัน โดยเริ่มจากชาติแรก ที่ค้นพบเส้นทางเดินเรือสู่ “โลกตะวันออก” ดังนี้
.
ประเทศปอร์ตุเกส 
ต้นศตวรรษที่ ๒๐ วาสโก ดา กามา (Gama Vasco Da ) ชาวปอร์ตุเกส  ได้รับการสนับสนุนในการสำรวจ เส้นทางเดินเรือใหม่ๆเพื่อทำการค้ากับตะวันออก เมื่อเดินทางมาถึงแอฟริกาตะวันออก พวกเขากับถูกต่อต้านจากสุลต่าน ทำให้การค้า บริเวณชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกพินาศสิ้น หลังจากวาสโก ดา กามา กลับปอร์ตุเกส พระเจ้าอัลฟองโส ทราบเรื่อง จึงได้ส่งกองเรือเข้าไป ปักหลักที่ชายฝั่งอินเดีย
.
สามารถรบชนะกองเรือของเวนิชและอียิปต์ ที่มาจากทะเลแดง หลังจากนั้นปอร์ตุเกส ก็สามารถครอบครองความเป็นใหญ่เหนือมหาสมุทรอินเดีย
พ.ศ.๒๐๕๔ ปอร์ตุเกส ก็มุ่งหน้าไปยังอิสต์ อินดี้ส์ เข้ายึด มะละกา เมืองหลวงของมาลายา สร้างป้อมปืน และตั้งอาณานิคม ทำให้โปรตุเกสสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือไปยังหมู่เกาะเครื่องเทศ การค้า ลูกจันทร์ พริกไทย และกานพลู ฯลฯไปยังยุโรปจึงตกอยู่ในการครอบครองของ ปอร์ตุเกส ทั้งหมด
.
พ.ศ.๒๑๐๐ เมื่อกองเรือของปอร์ตุเกส มาถึงชายฝั่งจีน จักรพรรดิราชวงศ์หมิง ยอมอนุญาตให้ปอร์ตุเกส จัดตั้งสถานีการค้าขึ้นที่เกาะมาเก๊า เมื่อปอร์ตุเกส ตั้งศูนย์กลางไว้ที่โมซัมบิค ออร์มุช กัว มะละกา โมลุกกะ และมาเก๊า การค้าในตะวันออกก็ตกอยู่ใต้อิทธิพลของปอร์ตุเกส
.
ประเทศสเปน
 ในขณะที่ปอร์ตุเกส ทำการสำรวจโลกซีกตะวันออก สเปนได้ทำการสำรวจทางทะเลซีกโลกตะวันตก เฟอร์ดินันด์ แมกเจลแลนได้พิสูจน์ให้เห็นว่าโลกกลม เขาได้เดินเรือจากซีกโลกตะวันตกของยุโรป ผ่านมามหาสมุทรแปซิฟิกมาถึงเกาะเซบูในหมู่เกาะฟิลิปปิน แต่ถูกชาวพื้นเมืองฆ่าตายที่เกาะแม็กตัน ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ใกล้เกาะเซบู ลูกเรือของแมกเจลแลน ชื่อ ฮวนเซบาสเตียน เดลคาโน ได้คุมขบวนเรือต่อกลับถึงสเปน และเดินทางเรือรอบโลกได้สำเร็จ 
.
ต่อมา วิลลา โลโบส ได้เดินทางมายังหมู่เกาะนี้และเรียกว่า “ฟิลิปปินส์” เพื่อเป็นเกียรติแก่เจ้าชายฟิลิป องค์รัชทายาทของสเปน ต่อมา เลกาสปี ได้เข้ายึดครองเกาะบูใน พ.ศ. ๒๑๐๘ และประกาศเป็นอาณานิคมของสเปน สเปนได้นำวัฒนธรรม ของตนเข้ามาเผยแผ่ในดินแดนนี้ โดยเฉพาะการปกครองและการนับถือศาสนา มีมะนิลาเป็นเมืองหลวงตั้งบนเกาะซอนซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด
.
อิทธิพลของสเปน ที่ปรากฎชัด คือ “คริสต์ศาสนา” อันเป็นผลงานของคณะมิชชันนารีหลังจากนั้นสเปน พยายามเข้ายึดครองดินแดน ที่เป็นอาณานิคมของปอร์ตุเกส จนกระทั่งมีเรื่องขัดแย้งกับฮอลันดาในเวลาต่อมา
ฮอลันดา
พ่อค้าชาวดัตช์ทำธุรกิจกับปอร์ตุเกส ซื้อเครื่องเทศ แพรไหม ที่ส่งจากตะวันออกมายังกรุงลิสบอน แล้วนำไปจำหน่ายในยุโรป ต่อมาพระเจ้าฟิลิปที่๒แห่งสเปน เข้ายึดครองปอร์ตุเกสในปี พ.ศ.๒๑๒๓ การค้าระหว่างดัตช์กับปอร์ตุเกสก็ยุติลง ทำให้ชาวดัตช์ไม่พอใจ ต่อมาบริษัท ดัตช์อีส อินเดีย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.๒๑๖๓ ได้แล่นเรือไปตะวันออก พร้อมอาวุธปืนทันสมัยประสิทธิภาพสูง เพื่อไปยัง “หมู่เกาะเครื่องเทศ” เมื่อถึงชวา พวกดัตช์ได้สร้างกรุงปัตตาเวีย(กรุงจาการ์ต้า ในปัจจุบัน)ขึ้นเป็นสถานีการค้าของตน โดยไม่เกรงต่ออิทธิพลของปอร์ตุเกสและสเปน เนื่องจากมีอาวุธที่ทันสมัยประสิทธิภาพสูงกว่า และในปีพ.ศ.๒๑๘๔ ดัตช์ก็เข้ายึดครอง มะละกา ทำให้การค้าในตะวันออกตก อยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลลันดาทั้งหมด
.
อังกฤษ
อังกฤษ เริ่มสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายหลังจากการเดินทางรอบโลกของ เซอร์ ฟรานซิส เดรก (Sir Francis Drake) และได้จัดตั้ง บริษัทอินเดียตะวันออกของตน แข่งขันกับฮอลันดา เพื่อผลประโยชน์ทางการค้าในหมู่เกาะอินดี้ส์ตะวันออก แต่การลงทุนและระยะเวลาที่เข้ามา มีน้อยกว่าฮอลันดา อังกฤษได้เข้ามา ตั้งบริษัทอินเดียตะวันออกของตน เพื่อทำการค้าระหว่างอินเดียกับจีน เมื่อการค้าก้าวหน้าขึ้นอังกฤษ ได้พบความสำคัญของช่องแคบมะละกา ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ที่จะสามารถสร้างอิทธิพลของอังกฤษในการผูกขาดการค้ากับ”โลกตะวันออก”ได้
.
ปีพ..ศ. ๒๓๒๙ บริษัทอิสต์อินเดีย ของอังกฤษได้ดำเนินแผนการ ยึดช่องแคบมะละกา ด้วยการเจรจาขอเช่าเกาะปีนัง จากเจ้าเมืองไทรบุรีซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่ง ของสยามในเวลานั้น และใช้ชื่อว่า “โพรวินส์ เวลสลีย์” (Province wellsley) และใน พ.ศ. ๒๓๖๒ ได้เจรจาขอเช่าเกาะสิงคโปร์ จากสุลต่านรัฐยะโฮร์ ซึ่งดินแดนดังกล่าวอยู่ภายใต้อิทธิพลของฮอลันดามาก่อน
.
อังกฤษจึงต้องเจรจากังฮอลันดาตกลงทำ “สนธิสัญญาลอนดอน” เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ สนธิสัญญาดังกล่าวเป็นการแบ่งเขตอิทธิพลระหว่างอังกฤษกับฮอลันดา กล่าวคือ ฮอลันดาได้ครอบครองหมู่เกาะอินเดียตะวันออก ในขณะที่อังกฤษครอบครองมะละกา ซึ่งเป็นของฮอลันดามาก่อนและอังกฤษต้องถอนตนออกจากสุมาตราด้วย หลังจากนั้นอังกฤษได้รวมเอาปีนัง สิงคโปร์ และมะละกาเข้าด้วยกัน เรียกว่า “สเตรทส์ เซทเทิลเมนส์” (Straits Settlements) อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ
.
ปีพ.ศ. ๒๓๘๕ รัฐบาลอังกฤษ ได้กล่าวหาจีนไม่เปิดเสรีทางการค้าแก่อังกฤษ (รัชกาลเต้าก้วงสั่งเผาสินค้าฝิ่นของอังกฤษทั้งหมดบนฝั่งกว่างตง ทำให้รัฐบาลอังกฤษเป็นเดือดเป็นแค้น ประกาศสงครามกับจีน โดยมิคำนึงถึงสินค้าของตนขัดต่อหลักจริยธรรมหรือไม่) อังกฤษจึงได้ประกาศสงครามกับจีน
.
ขณะที่การสู้รบยังไม่เกิดขึ้น รัฐกาลเต้าก้วงก็ยอมแพ้ด้วยการทำสนธิสัญญานานกิง (พ.ศ.๒๓๘๕) ที่ระบุให้จีนต้องชดใช้แก่อังกฤษรวม ๑๒ มาตรา (หนึ่งในมาตรานั้นได้แก่การยกเกาะฮ่องกง ให้แก่ราชวงศ์วิคทอเรียตลอดไป การคืนเกาะฮ่องกงแก่จีนในปี ๒๕๔๐ เมื่อครบกำหนด ๑๐๐ ปี เป็นสัญญาเช่าที่เกิดขึ้นในภายหลัง) ทำให้อังกฤษมีสถานีการค้า ของตนเองในทะเลติดแผ่นดินแดนจีน
.
ในปีเดียวกัน ที่อังกฤษได้เกาะฮ่องกง อังกฤษก็สามารถ เข้ายึดอินเดียเข้าเป็นอาณานิคมไว้ได้ทั้งหมด ยังคงเหลือจุดยุทธศาสตร์สำคัญ “ช่องแคบมะละกา” อังกฤษได้เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของรัฐต่าง ๆในแหลมมะลายู  ในที่สุดก็สามารถเข้ายึดบอร์เนียวเหนือเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๓ บูรไนใน พ.ศ. ๑๔๓๑ และพม่าใน พ.ศ. ๒๔๒๙ ผนวกเข้าเป็น”ดินแดนอาณานิคม”ได้สำเร็จ รวมทั้งการเจรจาทำสนธิสนสัญญากับสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๒ เพื่อขอไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู และปะลิส ซึ่งเป็นของสยามมาก่อน โดยอังกฤษจะยอมยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต และให้รัฐบาลสยามกู้เงิน ๔ ล้านปอนด์ เพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้
.
เมื่ออังกฤษ สามารถยึดครองจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางทะเล ”ช่องแคบมะละกา” เส้นทางการค้าสู่..โลกตะวันออก “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ในตำนานของมาร์โค โปโล ก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลผูกขาดของอังกฤษ ตลอดมาจนสิ้นสุดยุค “ล่าอาณานิคม” ระหว่างต้น-กลาง พุทธศตวรรษที่ ๒๔
.
ประวัติศาสตร์ นับตั้งแต่ ทวีปยุโรปได้มีการพัฒนาทางด้านเทคนิคการผลิต ตำนานเรื่อง “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ของมาร์โค โปโล  และการ“การค้นพบ ทางภูมิศาสตร์ครั้งมโหฬาร” ได้ทำให้กำเนิด ลัทธิล่าอาณานิคมขึ้นทั่วโลก โลกตะวันออก ที่ประกอบด้วยทรัพย์กรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ได้กลายเป็นแหล่ง
.
ผลประโยชน์อันมหาศาล ที่สร้างความมั่งคั่งแก่ชาวยุโรป ที่เข้ามาแก่งแย่งผลประโยชน์ปล้นสะดมทรัพยากร ผลัดกันครองอำนาจเหนือโลกตะวันออก มายาวนานกว่า ๕๐๐ ปี โดยมีช่องแคบมะละกา เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ
 
 
 
บทที่ ๓
ช่องแคบมะละกา
ใน
สถานการณ์โลกาภิวัฒน์
 
หลังสงครามโลกครั้งที่๒ สิ้นสุดลงในปีพ.ศ.๒๔๘๘ สังคมโลกได้ถูกแบ่งออกเป็นสองค่าย ระหว่างโลกทุนนิยม ที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นศูนย์กลางนำ และโลกสังคมนิยมที่นำโดยสหภาพโซเวียต - จีน โลกตะวันตกยังคงไม่หลงลืม ความหอมอบอวลกลิ่นเครื่องเทศ จากโลกตะวันออกที่ได้เคยลิ้มลองมาแต่ครั้งในอดีต สหรัฐอเมริกามรดกทางวัฒนธรรมลัทธิล่าอาณานิคม ได้ผงาดขึ้นมาเป็นชาติที่เข้มแข็งที่สุดในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่๒ ได้วางแนวปราการขึ้นมาในเอเชียเพื่อปิดล้อมการแพร่ขยายอิทธิ
อัลวินทอฟเล่อร์,คลื่นลูกที่สาม(The Third Wave) : สุกัญญา ตีระวนิช,วิภาอุดมฉันท์,ยุบล เบญจรงกิจ,รจิตลักษณ์ แสงอุไรแปล, วิชัย เจือจันทร์บรรณาธิการบริหาร, จักพิมพ์และจำหน่ายโดย: บริษัทนานมีบุคส์จำกัด,พิมพ์ครั้งที่สี่กุมภาพันธ์๒๕๓๙ กรุงเทพฯ         

 

 

ของลัทธิคอมมิวนิสต์ จากรัสเชียและจีน ด้วยการสนับระบบทุนนิยมให้แข็งแกร่งขึ้นมาในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฮ่องกง สิงคโปร์ และจัดตั้งองค์กรซีอาร์โต้ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
จากการสร้างแนวปราการป้องกันการขยายอิทธิพลของ รัสเชีย-จีน ของสหรัฐอเมริกา ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ ในระหว่างปีพ.ศ.๒๕๒๓ จีนเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจเป็นแบบ ”หนึ่งประเทศ สองระบบ” ขณะที่สหภาพโซเวียต และยุโรปตะวันออก เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจเป็นแบบการตลาด โลกสังคมนิยมจึงเข้าสู่ภาวะล่มสลาย ทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นศูนย์กลางนำของโลก 
.
สหรัฐอเมริกา  ได้พัฒนาปัจจัยการผลิต ก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีไมโครชิพได้รับ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง คอมพิวเตอร์ได้เข้ามา มีบทบาทสำคัญทั้งทางด้าน การผลิต ยุทธปัจจัย และการสื่อสาร พลังการผลิตในยุครอบพันปีที่สามทำให้สังคมโลกแคบลง สังคมโลกแบบกึ่งเปิดกึ่งปิด กลายเป็นอุปสรรคต่อ การแสวงหาผลประโยชน์ของมหาอำนาจสหรัฐอเมริกา 
.
หนังสือ “คลื่นลูกที่สาม” (The Third Wave) ของอัลวิน ทอฟฟเลอร์ ( Alvin Toffler ) ตีพิมพ์ครั้งแรกปีพ.ศ.๒๕๒๓ ในสหรัฐ พร้อมๆกับการล่มสลายของโลกสังคมนิยม หนังสือดังกล่าวได้แพร่กระจายพุ่งเป้าทำลาย ลัทธิความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับวิวัฒนาการสังคมมนุษย์ และการกำเนิดขึ้นของ ”กระแสโลกาภิวัฒน์” เพื่อทำลายกำแพงพรมแดน ของชาติต่างๆออกไป  และแนวการคิดเกี่ยว “การสิ้นสุดของชาติรัฐ” (The end of State ) ในเวลาต่อมา
.
ปีพ.ศ.๒๕๓๔ หรืออีก ๑๐ ปีต่อมาประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช (พ่อ) ประกาศชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ ของกองทัพสหรัฐในสงครามอ่าว๑ ด้วยรูปแบบสงครามยุค IT (Information Technology)   จากชัยชนะในครั้งนี้ได้ทำให้ ประธานาธิบดี จอร์จ บุช ฮึกห้าวอหังการ์ ร้อนรนที่จะประกาศเปิดเผยตัว ขององค์การลับ ฟรีเมชั่น (freemasonry) ที่ถูกปิดลับมานาน กว่า ๓๐๐ ปี(ในUSA) ด้วยการนำเอาสัญลักษณ์ขององค์การฟรีเมชั่น จัดพิมพ์ไว้บนธนบัตร ๑ ดอลลาร์ เป็นรูปปิรามิด ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ “องค์การฟรีเมชั่น” และมีรูป ดวงตา ปรากฏอยู่เหนือปิรามิด โดยมีข้อความเป็นกรอบรอบภาพปิรามิดเขียนเป็นภาษาลาติน ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษมีใจความว่า Announcing the Birth of the New Order World ( การประกาศกำเนิดของโลกระเบียบใหม่)
.
ช่องแคบมะละกา : ความพยามของสหรัฐอเมริกา ในการที่จะเข้าควบคุมช่องแคบมะละกา ผู้เขียนเชื่อว่า น่าจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของสหรัฐอเมริกา ที่จะก้าวขึ้นสู่..การเป็นมหาอำนาจเดี่ยวของโลก หรือ”จักรวรรดินิยมจ้าวโลก”   การใช้สถานการณ์ ๑๑ กันยา เพื่อสร้างกระแส “ลัทธิต่อต้านการก่อการร้าย” จึงเป็นยุทธศาสตร์ทางยุทธวิธีของสหรัฐในการใช้เป็นข้ออ้าง เพื่อเข้าแทรกกิจการภายในของประเทศ และภูมิภาคต่างๆ ที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์โลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองการทหาร และวัฒนธรรม ดังนั้นช่องแคบมะละกา จะดึงดูดชาติมหาอำนาจต่างๆในโลกเข้าแทรกกิจการภายในภูมิภาค และชาติรัฐท้องถิ่น โดยอาศัยข้อพิพาทปัญหาความขัดแย้ง ที่เป็นเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์ เช่น ความขัดแย้งทางประชาชาติ และผลประโยชน์ ฯลฯ
.
 
ช่องแคบมะละกา เป็นจุดยุทธศาสตร์โลกทางทะเลที่สำคัญ ทั้งด้านพานิชนาวี และยุทธนาวี นับแต่ประวัติศาสตร์ ถึงปัจจุบัน      ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ปัจจุบันผลประโยชน์มหาศาลในช่องแคบมะละกามีดังนี้ 
.
ด้านพานิชนาวี เป็นที่คาดกันว่า สินค้าประมาณ ๑/๖ ของโลกได้ผ่านเข้ามาบนเส้นทางเดินเรือใน “ช่องแคบมะละกา” ในทศวรรษหน้าทะเลจีนใต้และช่องแคบมะละกา จะยังคงเป็นเส้นทางคมนาคม สายหลักของโลกอยู่ต่อ
 
ไป โดยจำนวนเรือที่ผ่านในแต่ละวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึง ๒ เท่าตัว จากวันละ ๒๐๐ ลำในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นวันละ ๔๐๐ ลำในปัจจุบัน และคาดว่าจะเพิ่มเป็นวันละ ๘๐๐ ลำ หรือทุกๆ ๑.๘ นาที จะมีเรือวิ่งผ่านช่องแคบมะละกาและจุดใดจุดหนึ่ง บนเส้นทางคมนาคมในทะเลจีนใต้ ซึ่งนับว่าการจราจรจะหนาแน่นมากที่สุด
.
ในข้อเท็จจริงการขนส่งทางทะเล เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการค้าระหว่างประเทศ และการค้าของโลกในอดีต ปีที่ผ่านมา การค้าระหว่างประเทศ ทางทะเลของโลกได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่เฉพาะการค้าน้ำมันเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการค้าสินค้าแห้งด้วย (Dry Cargo) ซึ่งปริมาณการค้าสินค้าประเภทสินค้าแห้งนี้ได้เพิ่มขึ้น ในอัตรามากกว่าร้อยละ ๔๐๐ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๔๙๓-๒๕๒๓
.
ปัจจุบันนี้ปริมาณการค้า ระหว่างประเทศในโลกมากกว่าร้อยละ ๘๐ ทำการขนส่งโดยทางทะเล    ตัวอย่าง ความสำคัญของช่องแคบมะละกา เช่น การขนส่งน้ำมันดิบของประเทศญี่ปุ่น ร้อยละ ๘๐ ที่ญี่ปุ่นนำเข้ามาจากตะวันออกกลางจะต้องขนส่งผ่านช่องแคบแห่งนี้
 
ด้านยุทธนาวี ในทางพิชัยสงคราม ชาติใดสามารถครอบครองช่องแคบมะละกาได้ ก็จะสามารถควบจุดยุทธศาสตร์โลกทางยุทธนาวี ตัดเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกได้
.
       
รัสเชีย   เป็นประเทศมหาอำนาจที่มีแสนยานุภาพทางยุทธนาวี ที่อาจเป็นรองก็แต่เพียงสหรัฐอเมริกา ฐานทัพเรือในวลาดิวอสต๊อก ตั้งอยู่ระหว่างจุดตัดรอยต่อชายแดน รัสเชีย,จีน,เกาหลีเหนือ นับเป็นจุดยุทธศาสตร์โลกทางยุทธนาวีที่สำคัญยิ่งของรัฐเชีย เนื่องจากเป็นทางออกทะเลทางเดียว ของรัสเซียที่สามารถเข้า-ออกทะเลได้ตลอด ๓๖๕ วัน ขณะที่ด้านอูเครน จากทะเลดำที่จะออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เนเนียน และมหาสมุทรแอตแลนติกกลับเป็นจุดอันตรายสำหรับทางออกทะเลของรัสเชีย เมื่อช่องแคบบอสพอรัส ประเทศตุรกีตกอยู่ใต้อิทธิพลของสหรัฐอเมริกา ส่วนด้านเลนินกราด ทะเลบอลติก ที่มักจะถูกปกคลุมด้วยทะเลน้ำแข็ง และเป็นเขตอิทธิพลของยุโรป 
 
ดังนั้น ช่องแคบมะละกานับเป็นบริเวณที่ เกี่ยวพันกับวลาดิวอสต๊อก ความวิตกกังวลของรัสเซียด้านความมั่นคงที่มีต่อ การเคลื่อนไหวของสหรัฐ ในบริเวณช่องแคบมะละกา เช่น ปัญหากบฏแบ่งแยกดินแดน อาบูซายาฟ ในฟิลิปปินส์ อาเจห์ ในอินโดนีเซีย กรณีความไม่สงบในภาคใต้ของไทย และสหรัฐกล่าวหาโดยตรง ว่าบริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งฐานที่มั่นสำคัญของ “ขบวนการก่อการร้ายสากล” ต่างๆฯลฯ
 
ความวิตกกังวลดังกล่าวไม่เพียงแต่รัสเชียเท่านั้น การขนส่งของน้ำมันดิบของญี่ปุ่นร้อยละ ๘๐ ที่นำเข้ามาจากตะวันออกกลางจะต้องขนส่งผ่าน “ช่องแคบมะละกา” จึงกระทบต่อความมั่นคงของญี่ปุ่นด้วย   จีนหลังการเปิดประเทศ ทำให้ขนาดเศรษฐกิจเติบโตเข้าไปมีบทบาทสำคัญ ทางการค้าโลก ความวิตกกังวลของจีนที่มีต่อช่องแคบมะละกา เกี่ยวกับเรือขนส่งสินค้า และเรือบรรทุกน้ำมันจากตะวันออกกลางเพื่อไปใช้ในจีน ก็ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศอื่นๆ
 
สหรัฐอเมริกา กับช่องแคบมะละกา
สงครามประชาชาติ   ฟิลิปปินส์-อินโดนีเซียสองประเทศดังกล่าวประกอบขึ้นจากหมู่เกาะนับหมื่นเกาะ ภาษาถิ่นนับร้อยภาษา ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิก กับ มหาสมุทรอินเดีย และยังเป็นเส้นทางเดินเรือที่เชื่อมต่อไปยัง มหาสมุทรแอตแลนติกได้ จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางยุทธนาวีดังกล่าว จึงเป็นจุดที่น่าจับตามองมากที่สุดแห่งหนึ่ง
.
 
หากสหรัฐอเมริกา ต้องการควบคุมเส้นทางการเดินเรือของโลก โดยเข้าแทรกแซงสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งทางประชาชาติ ในประเทศทั้งสอง และอาจหมายรวมถึง ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย ซึ่งมีความหลากหลายทางประชาชาติและเป็นบ่วงโซ่ที่อ่อนเปาะที่สุด ต่อการสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง ให้พัฒนาถึงขั้นการเกิดสงครามประชาชาติ การรบราฆ่าฟันกลียุคในประเทศทั้งสอง
.
แล้วบีบให้องค์การสหประชาชาติ ออกมากล่าวอ้าง ขอให้ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ เข้าไปเพื่อยุติการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฟิลิปปินส์-อินโดนีเซีย กองกำลังรักษาสันติภาพผูกขาดอย่าง สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ที่มีสัญชาติจิตวิญญาณแห่งความเป็นนักล่าอาณานิคม ก็จะใช้เป็นข้ออ้างอันชอบธรรม ในการเคลื่อนแสนยานุภาพทางทะเล เข้าประจำการในสองประเทศดังกล่าว เท่ากับเป็นการเข้าควบคุม “ช่องแคบมะละกา” จุดยุทธศาสตร์โลกทางทะเล โดยชอบธรรม
.
ปัจจุบันสองประเทศดังกล่าวถูกสหรัฐอเมริกา กล่าวหาว่าเป็นแหล่งอาศัย ของกลุ่มขบวนการก่อการร้ายสากล ต่างๆ เช่น กบฏอาบู เซยาฟ ขบวนการอัลกออิดะห์ กลุ่มเจมาห์ อิสลามิยะห์ กลุ่มแบ่งแยกดินแดนอาเจห์ ฯลฯ
 
กรณีไฟใต้   สถานการณ์ความสับสนในภาคใต้ของประเทศไทย ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๔๖ มากระทั่งถึงปัจจุบัน ดูเหมือนการปราบปรามของรัฐบาล ยิ่งระดมกำลังเข้าปราบปราม สถานการณ์ ยิ่งสับสนรุนแรงขึ้น 
 
ข้อน่าสังเกตก็คือ หากเป็นขบวนการแบ่งแยกดินจริง การเคลื่อนไหว น่าจะเลือกเดินแนวทางเคลื่อนไหวทางด้าน การเมือง และวัฒนธรรมมากกว่าการกระทำอันโหดเหี้ยมป่าเถื่อนที่เสี่ยงต่อการยอมรับของมวลชนจากภายในและทางสากล  การจงใจที่จะสร้างความยั่วยุให้สถานการณ์ขยายตัว ไปสู่ความขัดแย้งทางศาสนา ระหว่างชาวพุทธ กับมุสลิม และจงใจให้ เกิดการล้อมปราบจลาจลจากรัฐบาลกลาง เช่นกรณี การล้อมปราบที่มัสยิดกรือเซะ ฯลฯ (หลังเหตุการณ์ สหรัฐ เสนอให้การช่วยเหลือทางการทหารแก่ไทย พร้อมๆกับสิงค์โปร์เรียกร้องให้สหรัฐอเมริกา เคลื่อนกองทัพเรือเข้าประจำการในแหลมมาลายู เพื่อป้องกันการก่อการร้าย ในช่องแคบมะละกา แต่ถูกตอบโต้จากมาเลเซีย และการปฏิเสธความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทย)
 
กรณีไฟใต้ หากรัฐบาลหลงทิศหลงทาง สถานการณ์อาจถูกชักนำไปสู่ การขยายตัวเป็นสงครามประชาชน ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้   เมื่อถูกผูกเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ในอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ก็อาจจะเป็นข้ออ้างของสหรัฐอเมริกา ในการที่จะเคลื่อนกำลังนาวิกโยธินเข้าประจำการช่องแคบมะละกา ก็เป็นได้
ปริศนาไฟใต้ ความลึกลับที่พล.อ.ชวลิต มิกล้าเอ่ย ได้มีการเปิดเผยข้อมูลลับกรณีไฟใต้ผ่านทางเวบไซค์ http://www.geocities.com /thaifriendforum/secret.html (ไม่ทราบเป็นข้อมูลเดียวกันกับที่ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ แถลงตอบโต้ นายชวน หลีกภัย เมื่อครั้งการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเร็วๆนี้หรือไม่) ว่า รัฐบาลไทยพยายามปกปิดการจัดตั้งศูนย์ Counter Terrorist Intelligence Center (CTIC) มาเกือบ ๓ ปีแล้ว ศูนย์ลึกลับในภาคใต้นี้เป็นของสหรัฐอเมริกา และบริหารโดยหน่วยงาน CIA ตั้งแต่ปี ๒๐๐๑ เป็นต้นมา แต่ความลับนั้นกลับถูกเปิดเผยโดยรายงานของ Center for Strategic and International Studies (CSIS) ของสหรัฐ
.
รายงานของ CSIS ได้กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ CTIC ในภาคใต้เพื่อต่อต้านกลุ่ม JI และ Al Qaeda โดยมี CIA เป็นผู้วางโครงสร้าง ให้เงินทุนสนับสนุน และวางแผนการปฏิบัติงานทุกอย่าง นอกจากนี้แล้วตํารวจและทหารไทยที่เกี่ยวข้องก็อยู่ภายใต้การบัญชาการโดยตรงของ CIA
.
หมู่เกาะเกาะสแปรตลีย์  (Spratly Islands)  กรณีพิพาทในน่านน้ำทะเลจีนใต้ ยังเป็นปัญหาที่รัฐบาลต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกขบไม่แตก ยังมีการอ้างสิทธิใน หมู่เกาะสแปรตลีย์ทับซ้อนกันอยู่ ทั้งในส่วนย่อยและส่วนทั้งหมดระหว่างบรูไน จีน มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และเวียดนาม แม้ว่าได้มีการทำสัญญาข้อตกลง จีน-อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือ ในประเด็นความมั่นคงแบบใหม่ (Joint Statement of China and ASEAN on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues) โดยตัวแทนรัฐบาลจีนแจ้งว่า หลังจากเหตุการณ์วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๔  จีนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากต่อความร่วมมือ ในกรอบภูมิภาคและระหว่างประเทศ ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และประสงค์จะให้มีการจัดตั้งกลไกความร่วมมือ และมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม 
 
ต่อมา จีนได้เสนอร่างฉบับแก้ไขที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับความเห็น จากประเทศสมาชิกอาเซียน และเปลี่ยนชื่อจากแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นปฏิญญาร่วมจีน-อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงแบบใหม่ (Joint Declaration of China and ASEAN on Cooperation in the Field of Non-Traditional Security Issues) ซึ่งผู้นำอาเซียนและจีน ให้การรับรองในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๕   ณ กรุงพนมเปญแล้วก็ตาม
 
แต่ดูเหมือนว่าปัญหาความขัดแย้งกลับมีความถี่มากขึ้น   เฉพาะไตรมาสแรก ปี ๒๐๐๔ ประเทศที่อ้างสิทธิต่าง ๆ พยายามอ้างตัวเป็นเจ้าของอย่างไม่หยุดหย่อน ทำให้เห็นว่าคำประกาศว่าด้วยหลักปฏิบัติของฝ่ายต่างๆ ในทะเลจีนใต้ที่จะต้องอดกลั้น ยังเป็นสิ่งที่น่าวิตกอยู่   ตามคำประกาศที่จีนลงนามร่วมกับ ๑๐ ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียน ในปี ๒๐๐๒ นั้น ประเทศผู้อ้างสิทธิตกลงกันที่จะหลีกเลี่ยงไม่สร้างความตึงเครียดขึ้นในทะเลจีนใต้
 
อย่างไรก็ตาม ๒ ปี หลังการลงนาม ดูเหมือนว่าฝ่ายต่าง ๆ จะกลับไปยังจุดที่ตนเริ่มต้น ส่วนใหญ่ (อาจไม่ใช่ทั้งหมด) ดูยังไม่พร้อมโอนอ่อนให้ผลประโยชน์ร่วมกัน ของทั้งภูมิภาค เข้ามาแทนที่ผลประโยชน์ของชาติตน ดังนั้น คำประกาศจึงดูเหมือนว่าเป็นเพียง “เศษกระดาษแผ่นหนึ่ง”เท่านั้น ความขัดแย้งครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๔๗ดังนี้

ฟิลิปปินส์ประกาศซ้อมรบ “บาลิกาตัน” กับสหรัฐในทะเลจีนใต้ การกระทำของฟิลิปปินส์น่าจะมาจากการที่ รัฐบาลไม่สบายใจกับการที่
 
จีน ส่งเรือสำรวจและเรือรบมาเยือนหมู่เกาะสแปรตลีย์ถี่ขึ้น โดยเฉพาะเมื่อปลายปี๒๕๔๖ ปรากฏว่ามีหมุดปักเขตแดนของจีนมาปรากฏขึ้นอย่างกะทันหัน ที่หมู่เกาะปะการังร้างแห่งนี้ ความตึงเครียดทวีขึ้น จนกระทั่งประธานาธิบดีกลอเรีย มาคาปากัล-โอโรโย่ ออกมาให้ความมั่นใจว่า การซ้อมรบไม่มีอะไรเกี่ยวกับกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด

ไต้หวัน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม เรือยนต์ไต้หวันลำหนึ่ง บรรทุกคน ๘ คน มาขึ้นเกาะบันธัน และก่อสร้าง “หอดูนก” ลำลองขึ้น
เวียดนาม ออกมาประณามความเคลื่อนไหวครั้งนี้อย่างรุนแรง และขอให้เลิกการก่อสร้างนี้เสีย เลอ ดุง โฆษกกระทรวงต่างประเทศเวียดนาม ประณามเรื่องนี้ว่าเป็น “การฮุบพื้นที่ ที่ละเมิดบูรณะภาพเหนือดินแดน ของเวียดนาม” และเตือน “ลัทธิเสี่ยงภัย” ในไต้หวัน ให้รอรับผลลัพธ์ที่จะตามมา 
สองวันหลังจากเหตุการณ์บันธัน เวียดนามได้ออกมายืนยันในอธิปไตยเหนือหมู่เกาะเจื่องซา (สแปรตลีย์) และเฮืองซา (พาราเซล) โดยประกาศว่าตนจะจัดให้มีการท่องเที่ยวทางเรือไปยังเกาะเหล่านั้น

วันที่ ๑๒ เมษายน จีนก็สั่งให้ให้กองทัพปลดแอกของตน ซ้อมรบในทะเลจีนใต้ อันเป็นการส่งสัญญาณให้ ประเทศผู้อ้างสิทธิต่าง ๆ ถอยออกไป แต่สิ่งนี้หาหยุดเวียดนามได้ไม่ ฮานอยยังให้ “ไฟเขียว” เรือรบเอชคิว ๙๘๘ ของตน ขนนักท่องเที่ยว ๖๐ คน และเจ้าหน้าที่ ๔๐ คน แล่นเข้าไปในเขตเกาะแก่งแห่งนั้น ในวันที่ ๑๙ เมษายน หลายคนมองว่าการท่องเที่ยวไป-กลับ ๘ วันครั้งนั้น เป็นแค่การเริ่มต้นการท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่กำลังจะตามมา
กรณีพิพาทบนหมู่เกาะสแปรตลีย์ จึงเป็นเสมือนหนึ่งใน ระเบิดเวลาที่รอการสร้างสถานการณ์ เพื่อใช้เป็นข้ออ้างสร้างความชอบธรรม เข้าไปปกป้องผลประโยชน์ของตนจากช่องแคบมะละกา
.
บทสรุป
 
ช่องแคบมะละกา ความสำคัญทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ อันเกี่ยวพันธ์กับผลประโยชน์ของชาติมหาอำนาจต่างๆในโลก   ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงยากที่จะหลุดพ้น จากการแทรกแซงจากชาติมหาอำนาจ “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ในอดีตจะยังคงเป็น “หมู่เกาะเครื่องเทศ” ในสหัสวรรษใหม่ ยุคแห่งสารสนเทศ รูปแบบใหม่ของการล่าอาณานิคม จากยุคตื่นตัว “การพัฒนาทางด้านเทคนิคการผลิต”ในพุทธศตวรรษ ที่ทำให้อำนาจทางการผลิตยิ่งใหญ่ ครอบคุมโลกในยุคล่าอาณานิคมยาวนานราว ๕๐๐ ปี และพัฒนาสู่ยุคทุนนิยมสมบูรณ์แบบ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีระดับไมโคร ทำให้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้รับการพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด สู่การวิจัยพัฒนาขั้นสูงในระดับ “นาโนเทคโนโลยี” โลกยุคปัจจุบัน ”อำนาจของตลาดเงิน-ตลาดทุน ได้แสดงบทบาทมีอำนาจเหนือกว่าอำนาจทางการผลิตยุคอุตสาหกรรม “ อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น 
.
๑,การหยุดการเติบโต อำนาจทางการผลิตของญี่ปุ่น เมื่อร่วม ๒ ทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยปลายปากกาของ สถาบันจัดอันเครดิตตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้สร้างปัญหากดอำนาจการผลิต ของเศรษฐกิจมาถึงปัจจุบัน 
.
๒,การโจมตีเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศที่ติดของทะเลแปซิฟิกด้านเอเซีย (แปซิฟิกริม) ด้วยการเริ่มต้นที่ประเทศไทย ระหว่างปี ๒๕๓๖-๒๕๔๐ และพังทลายทั่วเอเชีย จนกลายเป็นตำนานโรค “ต้มยำกุ้ง” โดยกลุ่มครองอำนาจตลาดทุน-ตลาดเงิน พวกเขาอาศัยเพียงปลายปากกาของ สถาบันจัดอันเครดิตตลาดทุนในสหรัฐอเมริกา Moody’s กับ S&P และกองทุน เฮดฟันด์จอร์จช โซรอสซ์ 
.
๓,ล่าสุดในเดือนสิงหาคม ๒๕๔๗ ที่ผ่านมา “ อำนาจของตลาดเงิน-ตลาดทุน” ได้แสดงบทบาทที่เหนือกว่า “อำนาจทางการผลิต”อย่างชัดเจน เมื่อกองทุนเฮดฟันด์ เข้าเก็งกำไรในตลาดน้ำมันดิบโลก สร้างกำไรมหาศาล รวมทั้งการสร้างกำไรจากตลาดทุน ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ ไต่สูงขึ้นไปแตะระดับ ๕๐ ดอลล่าร์ต่อบาร์เรล ราคาหุ้นในตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงระนาว โอกาสก็เป็นของเฮดฟันด์เข้าไปช้อนซื้อ และเมื่อดันราคาน้ำมันลง ตลาดหุ้นทั่วโลกก็จะเขียวยกแผง สร้างกำไรอีกมหาศาล ฯลฯ
.
อย่างไรก็ตามแม้ตำนาน “หมู่เกาะเครื่องเทศ” จะได้เปลี่ยนรูปแบบไป ไม่มีกองเรือของดัตช์ ปอร์ตุเกส สเปน และอังกฤษ ที่เข้าไปปล้นสะดมทรัพยากร ฆ่าฟันชนพื้นเมือง อีกต่อไป   แต่รูปแบบการล่าเมืองขึ้นยุคใหม่ “อำนาจของตลาดเงิน-ตลาดทุน” ก็ได้เข้ามาแทนที่ ดังนั้นความจำเป็น ของพวกเขาจึงต้องสร้างอำนาจทางการทหาร และเข้าไปควบคุมจุดยุทธศาสตร์สำคัญๆของโลกไว้ “ช่องแคบมะละกา” จึงเป็นเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญ” ในการสร้างดุลอำนาจที่เหนือกว่า เพื่อปกป้องคุ้มครอง และเป็นหลักประกันความมั่งคั่งมั่นคงของตนให้คงอยู่เป็นนิรันดร์.. “I’m Amarican”
.
.

 
บรรณานุกรม
 
มหาวิทยาลัยครูเซี่ยงไฮ้,”ประวัติศาสตร์โลกยุคใกล้”:อรุณ โรจนสันติ แปล เรียบเรียง ,สนพ.สุขภาพใจ,ตุลาคม๒๕๔๒,พิมพ์ครั้งที่๑. กรุงเทพฯ
ธนู แก้วโอภาส,           “ประวัติศาสตร์โลก” : บันเทิง นราภิรมย์ บรรณาธิการ,สนพ.สุขภาพใจ,ธันวาคม ๒๕๓๙,พิมพ์ครั้งที่ ๒ .กรุงเทพฯ
อัลวิน ทอฟเล่อร์,         “คลื่นลูกที่สาม”(The Third Wave) : สุกัญญา ตีระวนิช,วิภา อุดมฉันท์,ยุบล เบญจรงกิจ,รจิตลักษณ์ แสงอุไร แปล, วิชัย เจือจันทร์ บรรณาธิการบริหาร, จักพิมพ์และจำหน่ายโดย: บริษัท นานมีบุคส์ จำกัด,พิมพ์ครั้งที่สี่ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙ กรุงเทพฯ
ผ.ศ.บังอร ปิยะพันธุ์,    “ประวัติศาสตร์ไทย” : สถาบันราชภัฏนครปฐม,สนพ.โอเดียนสโตร์,พิมพ์ครั้งที่๑,พ.ศ.๒๕๓๘, กรุงเทพฯ
พระบริหารเทพธานี,      “ประวัติศาสตร์ชาติไทย” : เล่ม๒ ,สนพ.ศิลปาบรรณาคาร,กรุงเทพฯ
ร.ศ.พรภิรมฺณ์  เชียงกูล, “ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่” : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,พิมพ์ครั้งที่๑ พ.ศ.๒๕๓๕,กรุงเทพฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความคิดเห็น

 1. 1
  Bee
  Bee 02/09/2009 15:05
  มีความรู้มากมายดีจัง {icon1} {color=pink}ดีจัง{/color}
 2. 2
  noname
  noname gift1451456@hotmail.com 03/09/2009 20:28
  {icon1}ยากจนอ่านไม่ไหว {icon11}
 3. 3
  noname
  noname gift1451456@hotmail.com 03/09/2009 20:31
  {icon1} {icon2} {icon3} {icon4} {icon5} {icon6} {icon7} {icon8} {icon9} {icon10} {icon11} {icon12} {icon13} {icon14}ขอบคุณครัาฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
 4. 4
  พังงามิวสิค
  พังงามิวสิค phangngamusic@hotmail.com 24/06/2010 09:03

  ฝากประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ครับ


  www.phangngamusic.com


  ฟังเพลงออนไลน์ 24 ชั่วโมง

 5. 5
  noey
  noey noeylovemos@hotmail.com 19/08/2011 16:58
  ตรงตามประเด็นดีคะ
 6. 6
  noey
  noey noeylovemos@hotmail.com 19/08/2011 16:58
  ตรงตามประเด็นดีคะ
 7. 7
  Coach Outlet Store
  Coach Outlet Store vcfd@126.com 08/10/2012 16:08

  At that range, the


  Coach Outlet Store


  missile range would include


  Coach Factory Online


  North Korea's northern peninsula. Under the amended


  Coach Factory Outlet


  pact, South Korea also can


  Coach Outlet Store Online


  increase its current restricted payload of 500 kilograms (1,100 pounds), depending on the range of the missile. The plan allows for three times the current payload for ballistic missiles with a range of 300 kilometers. South Korea first


  Coach Outlet Store Online


  agreed in 1972 to limit its missile range to 180 kilometers (112 miles) in exchange for


  Coach Factory Outlet


  access to U.S. missile technology. A bilateral


  Coach Outlet Store Online


  agreement between the two countries was signed in 1979, though the guidelines were revised in 2001 to allow for a range of 300 kilometers. The two Koreas


  Coach Wallet Outlet


  signed an armistice that ended the 1950-1953 Korean war, though a peace treaty was never signed. Technically, the two countries remain in a state of war

 8. 8
  NFL Jerseys
  NFL Jerseys utreit878@hotmail.com 18/10/2012 12:30

  American football is one of the most well liked sports in the U.S. Every time of the year,[url=http://www.nflshopofficialsite.com/]NFL Jerseys[/url] millions of followers all round the homeland flock to football stadiums and TV groups to watch their very well liked National Football League groups play contrary to each other in a tender for supremacy. Fans NBA basketball jerseysoften like to dress up for these fair events.f you are getting prepared for the next football time of the year,


  [url=http://www.louisvuittonoutletaol.com/]Louis Vuitton Outlet[/url] then buying wholesale NFL jerseys might be a very good idea. 

 9. 9
  NFL Jerseys
  NFL Jerseys utreit878@hotmail.co 18/10/2012 12:32

  American football is one of the most well liked sports in the U.S. Every time of the year,<a href="http://www.nflshopofficialsite.com/">NFL Jerseys</a> millions of followers all round the homeland flock to football stadiums and TV groups to watch their very well liked National Football League groups play contrary to each other in a tender for supremacy. Fans NBA basketball jerseysoften like to dress up for these fair events.f you are getting prepared for the next football time of the year,<br /><br /><a href="http://www.louisvuittonoutletaol.com/">Louis Vuitton Outlet</a> then buying wholesale NFL jerseys might be a very good idea. 

 10. 10
  North Face Outlet
  North Face Outlet 263944904@qq.com 25/10/2012 09:51

  In his dialogue Timaeus, Plato, following other Greek writers, describes the North Face Outlet uterus as a little animal with a mind of its own that wanders throughout a woman's body, "blocking passages, obstructing breathing, and causing disease."In the Middle Ages, ranged from the notion that sex with a woman having her period would kill the male or mutilate the semen and produce horribly deformed offspring, to the fear that crops would die in her presence.In 2005, then-Harvard president Larry Summers on the education/biology fantasy in his claim North Face Osito Jacket of innate differences in men and women in their ability to do math and science. 6. Putting Her in Her Evolutionary Place This post on . Republished with permission. The clitoris,?*symbol of women's pleasure, has raised alarm in many cultures. 

 1  2  3 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
หน้าแรก เว็บบอร์ด
view